Usluge

BORAVAK STARIJIH LICA

Dom za smeštaj starih lica ANDREA Vam omogućava sigurnu, prijatnu i bezbrižnu starost. Nega, pažnja i briga o bolesnim, starim i usamljenim licima, naš je osnovni zadatak. Poseban deo doma ANDREA opremljen je savremenom i adekvatnom opremom i namenjen je osobama sa otežanim kretanjem.

DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE

Dom Andrea Vam pruža i mogućnost potpisivanja ugovora o doživotnom izdržavanju. Provedite zlatno doba Vašeg života u domu koji brine o Vama na pravi način. Andrea, dom za starija lica, nudi Vam prijatnu atmosferu, vrhunsku uslugu i profesionalnu negu.

MEDICINSKA NEGA

ANDREA, dom za smeštaj starih osoba, pruža kompletan medicinski nadzor, a stručno osoblje je svojim stanarima uvek na raspolaganju . Pored trajne pomoći drugih lica, u domu se primenjuje fizikalna terapija, radna terapija, okupaciona radna terapija, logopedska rehabilitacija …

SOCIJALNA ZAŠTITA

Socijalni radnik doma za smestaj starih lica ANDREA preduzima raznovrsne aktivnosti i inicijative u cilju poboljšanja sveukupnog ambijenta u kojem borave naši korisnici, kao i u cilju postizanja kvaliteta života koji naši korisnici i zaslužuju. Osnovni procesi su socijalizacija i adaptacija korisnika.

FIZIKALNA TERAPIJA DOMA ZA SMESTAJ STARIH LICA ANDREA

U domu za smeštaj starih osoba, ANDREA, primenjuje se fizikalna terapija kroz program rehabilitacije, čime se obolela i povređena lica maksimalno funkcionalno osposobljavaju za svakodnevni život. Rehabilitacioni tim čine: lekar fizijatar, fizio i radni terapeuti, a po potrebi se uključuju i lekari drugih specijalnosti kao i socijalni radnik. Program medicinske rehabilitacije u domu ANDREA započinje pregledom doktora fizijatra, a za samo sprovođenje terapije, zaduženi su fizioterapeuti i radni terapeuti. Vežbama kroz rehabilitaciju se postiže podizanje opšte fizičke kondicije u skladu sa mogućnostima svakog pacijenta individualno. Poboljšanjem lokalne i opšte cirkulacije sprečava se stvaranje komplikacija vezanih za neaktivnost, usporava se napredovanje hroničnih degenerativnih i reumatskih bolesti kroz očuvanje pokretljivosti zglobnih segmenata kao i pojava dekubita.

OKUPACIONA TERAPIJA U DOMU ZA SMESTAJ STARIH LICA ANDREA

U domu ANDREA sprovodi se okupaciona radna terapija, usmerena ka aktiviranju postojećih znanja i sposobnosti da bi se njihovim angažovanjem usporio proces starenja i poboljšalo opšte psihofizičko stanje korisnika doma. Okupaciona radna terapija ima za cilj: pomoć u adaptaciji na novu sredinu, deluje na buđenje, usmeravanje i zadržavanje pažnje deluje na poboljšanje raspoloženja, podstiče komunikaciju sa ostalim korisnicima i osobljem, podstiče samostalnost u radu, podstiče samostalnost u obavljanju aktivnosti samozbrinjavanja i aktivnosti dnevnog života, uvežbavanje perceptivnih funkcija, uvežbavanje manuelne spretnosti, deluje na voljne aktivnosti (negovanjem istrajnosti u radu i radnih navika), deluje na psihosocijalne aktivnosti (putem socijalnih kontakata ostvarenih kroz rad u grupi), pomaže korisniku u oslobađanju i kontroli neprikladnih impulsa, pomaže korisniku da prihvati sopstveni identitet.

LOGOPED U DOMU ZA SMESTAJ STARIH LICA ANDREA

Po potrebi korisnika, u sistemu nege, lečenja i rehabilitacije može se uvrstiti i logopedska rehabilitacija, tj. logopedske tretmane odraslih lica sa oštećenjem govorno- jezičkih i kognitivnih sposobnosti. Logoped u domu za smeštaj starih lica ANDREA, prednjači u kvalitetu, vrsti i obimu usluga koje pruža kroz produženu rehabilitaciju, pored svih ostalih prostorno-tehničkih pogodnosti koje nudi. Zadatak logopeda je da u bolesti rehabilituje i kompenzuje gubitak, odloži progresiju poremećaja, kao i da koristi alternativne oblike komunikacije kada govor nije moguć, a u zdravlju da sačuva, obogati jezičku i intelektualnu moć pojedinca kako bi vodio ispunjeniji i dostojanstveniji život.

SMEŠTAJ ZA DEMENTNE OSOBE

Psihički problemi (depresija, demencija) su često negirani od strane samih korisnika doma ili od strane familije ili se ne prepoznaju kao takvi. Domu Andrea je takođe i pravi dom za dementne osobe, jer ispunjava sve kriterijume za njihovo zbrinjavanje. Pored stalnog nadzora u domu se primenjuju radne terapije prilagođene denentim osobama. Osnovni cilj radne terapije kod dementnih korisnika doma je da se održi aktuelni nivo njihovog mentalnog funkcionisanja i zavisno od stanja korisnika, moguće je osposobljavanje za samostalno obavljanje nekih aktivnosti samozbrinjavanja. U radu sa dementnim korisnicima postavljaju se sledeći ciljevi: Delovati na buđenje, usmeravanje i zadržavanje pažnje, poboljšanje raspoloženja; Delovati na voljne aktivnosti (negovanjem istrajnosti u radu i radnih navika); Delovati na psihosocijalne i psihomotorne aktivnosti i Pomoći pacijentu u oslobađanju, kočenju i kontroli neprikladnih impulsa ili stanja.

Jezik